මොණරාගල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 13,754 (63.42%)
සජිත් ප්‍රේමදාස – ඡන්ද 6380 (29.42%)
අනුර කුමාර – ඡන්ද 1340(6.18%)

78total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment