ගාල්ල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 25099 (67.49%)
සජිත් ප්‍රේමදාස -ඡන්ද 9093 (24.45%)
අනුර කුමාර – ඡන්ද 2450 (6.59%)

119total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment