ගම්පහ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 30,918 (65.37%)
සජිත් ප්‍රේමදාස – ඡන්ද 12,125 (25.64%)
අනුර කුමාර – ඡන්ද 3181 (6.73%)

130total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment