තෙල් – විදුලි ගැටුමෙන් රට යළි අඳුරේ?

නැවතත් දිවයිනේ තැනින් තැන විදුලි විසන්ධි කිරීම් සිදුකිරීමට සිදු විය හැකි බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි. ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් විදුලි බල මණ්ඩලයට ඉන්ධන සැපයීම සීමා කිරීම හේතුවෙන් තාප බලාගාර වල ජනන කටයුතු සදහා බාධාවක්  ඇතිව තිබීම මෙයට හේතුවයි. වරායේ සිට තෙල් ගෙනයන නල පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කටයුතු සදහා විදුලි බල ඇමති රවි කරුණානායක  බධා කිරිම නිසා ⁣ඛනිජතෙල් වෘත්තීය සමිති මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන අැත.

265total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment